Informācija, ko iegūstam par apmeklētājiem, izmantojot mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim. Lai varētu nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus mūsu klientiem un izvērtēt vajadzības, uzlabot mājas lapas saturu un tā izvietojumu, par mājas lapas apmeklētājiem papildus lietotāja sniegtajiem datiem tiek ievākta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos (IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās veikala sadaļas un preces).

Pastāv trīs galvenie sīkfailu veidi

Sesijas sīkdatnes ir pagaidu faili, kas tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī līdz sesijas beigām, tīmekļa vietnes atstāšanai vai tīmekļa pārlūkprogrammas aizvēršanai, un tie tiek izmantoti, lai piedāvātu pakalpojumus, kuriem nepieciešama verifikācija kādā konkrētā interneta vietnē;

Pastāvīgie sīkfaili tiek glabāti datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī uz laiku, kas noteikts sīkfaila parametros vai kamēr tos izdzēš lietotājs, un tie tiek izmantoti, lai atcerētos lietotāja izvēlētos uzstādījumus un personalizētu saskarsmi;

Trešās puses sīkdatnes ļauj iegūt informāciju par to, kā tiek izmantotas tīmekļa vietnes, un lai nodrošinātu lietotājiem reklāmu saturu, kas optimāli pielāgots konkrētu lietotāju interesēm.

www.solepharm.com sīkfaili tiek izmantoti šādiem mērķiem

Noteikt visapmeklētākās tīmekļa vietņu sadaļas, iegūstot statistikas datus par tīmekļa vietnēm un tās sadaļu apmeklētāju skaitu, pavadīto laiku u.c., izmantojo  Google Analytics.

 • Parādītu tīmekļa vietnes apmeklētāja vajadzībām pielāgotu reklāmas informāciju.
 • Sīkdatnes identificē tikai Datu subjekta iekārtu, taču nekādā formā neizpauž Datu subjekta identitāti.
 • Uzņēmuma tīmekļa vietnē var tikt ievietotas saites uz citu pakalpojumu sniedzēju (trešo personu) tīmekļa vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Uzņēmums neuzņemas atbildību.

Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats

Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir SIA “Solepharm” tiesiskā interese nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Kad sīkdatnes tiek izmantotas, lai atcerētos Jūsu izvēli vai statistikas nolūkā, tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana.

Datu subjektam jebkurā laikā ir tiesības atteikties no turpmākas savu datu apstrādes (rakstiet mums uz export@solepharm.com, izņemot, ja datu apstrādei nav cits tiesiskais pamats vai normatīvajos aktos nav paredzēts citādāk.

Jūs varat kontrolēt un/vai dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un Jūs varat noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā Jums ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad Jūs apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un funkcijas var nedarboties.

Privātuma paziņojums

AS “Solepharm” privātuma paziņojuma (turpmāk – Privātuma paziņojums), mērķis ir  sniegt pārskatāmu informāciju par personas datu apstrādi, tā nolūku, tiesisko pamatu, apjomu un aizsardzību, kā arī apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām tā datu apstrādes laikā. 

Pārzinis un tā kontaktinformācija

SIA “Solepharm”, juridiska adrese: Alkšņu iela 4, Jaunmārupe, LV-2166, reģistrācijas Nr. 40103209086, e-pasts: export@solepharm.com, tel. +371 9484403. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA “Solepharm” juridiskajā adresē, datu subjekts var uzdot jautājumu/us par savu personas datu apstrādi.

Uz ko attiecināma Privātuma politika un šis paziņojums

 • Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
 • Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz personas datu subjektiem (Persona), kurus var tieši vai netieši identificēt, piemēram, personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru (personas kodu), kontaktinformācijas dati,  atrašanās vietas dati, tiešsaistes identifikatoru, u.tml., kuras sadarbības laikā saņem vai nodod SIA “Solepharm”, t.i.,  jebkādu personas identificējošo informāciju.
 • SIA “Solepharm” rūpējas par personas privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Personas tiesības uz personas datu apstrādes tiesiskumu saskaņā ar spēkā esošo tiesisko regulējumu pamatā – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula), nacionālajiem tiesību aktiem un uzņēmuma iekšējo normatīvo regulējumu.

Personas datu apstrādes nolūki.

 • Noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzībai;
 • Iesniegumu, sūdzību un pretenziju izskatīšanai un apstrādei;
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un iekšējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
 • SIA “Solepharm” organizatoriskai pārvaldībai, plānošanai un uzskaitei (t.sk lietvedība, procesu, pakalpojumu, informācijas sistēmu, personu uzskaite, komersanta pēctecības nodrošināšana, sabiedrisko attiecību un sociālās atbildības realizācija);
 • Saistošo tiesību aktu prasību izpildei;
 • Citiem atsevišķi noteiktiem nolūkiem.

Jebkurā no minētajiem gadījumiem SIA “Solepharm” apstrādā Personas datus tikai atbilstoši apstrādes nolūkam un noteiktā mērķa sasniegšanai.

Personas datu iegūšana

 • Informācija, ko SIA “Solepharm” par sevi sniedzis pats datu subjekts (Persona), t.i., datu subjektam vai tā pilnvarotai personai sazinoties vai sadarbojoties ar AS SIA “Solepharm”, piemēram, noslēdzot sadarbības līgumu, pakalpojumu līgumu u.tml., pieprasot informāciju vai iesniedzot pieteikumu konkrēta jautājuma risināšanai.
 • SIA “Solepharm” var apstrādāt personas datu, kas nav iegūti tieši no pašas Personas, bet saņemtas no trešās personas vai Informācijas atklātības likuma ietvaros no publiski pieejamiem avotiem.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 • Normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktu juridisku pienākumu;
 • Personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, ja vien nav atbilstošs cits likumīgs pamats personas datu apstrādei.
 • SIA “Solepharm” vai trešo personu leģitīmo interešu ietvaros, lai nodrošinātu savas likumīgās tiesības un intereses;
 • Nepieciešamības gadījumos lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālās intereses.

Personas datu apstrāde un aizsardzība

SIA “Solepharm” apstrādā un aizsargā Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos un tehniskos resursus.

Personas datu saņēmēju kategorijas, jeb kam dati tiek izpausti

 • SIA “Solepharm” neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
 • ja trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu noteiktu funkciju;
 • ja saņemta skaidra un nepārprotama datu subjekta piekrišana;
 • normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām un personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, tajos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “Solepharm” likumīgo interešu aizsardzībai. 

Personas datu glabāšanas ilgums

 • Personas dati tiek glabāti noteiktu laika posmu, cik nepieciešams noteikto datu apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāks to glabāšanas termiņš nav noteikts ar likumu vai saistošos normatīvajos aktos. Datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti kritēriji, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajam, piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, noilguma ievērošana u.tml., kā arī ievērojot fizisko personu tiesības, piemēram, nosakot datu glabāšanu uz laika periodu, kādā var tikt pieteikti ar darījumu saistītie prasījumi, ja tādi rastos.
 • Beidzoties datu glabāšanas termiņam, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti.

Personas (datu subjekta) tiesības un pienākumi

 • Persona (datu subjekts) ir tiesīgs iegūt visu informāciju, kas par viņu savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā.
 • Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt apstrādāto datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī ir tiesības celt iebildumus pret apstrādi, tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA “Solepharm” likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA “Solepharm” pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. Pēc datu subjekta pieprasījuma sniedzot Personai informāciju, sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
 • Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
 • rakstveida formā uz SIA “Solepharm” juridisko adresi:
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot e-pastu uz export@solepharm.com;
 • Saņemot Personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA “Solepharm” pārliecinās par Personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 • SIA “Solepharm” atbildi uz saņemto pieprasījumu nosūta pa pastu uz norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai izsniedz personīgi, pēc iespējas ņemot vērā Personas norādīto atbildes saņemšanas veidu.
 • SIA “Solepharm” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 • Ja Personas datu apstrāde notiek pamatojoties uz piekrišanu personas datu apstrādei, Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, tādā pat veidā, kādā tā dota, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.
 • Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Personas piekrišana bija spēkā.
 • Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Citi noteikumi

SIA “Solepharm” ir tiesības veikt papildinājumus vai izmaiņas savā Privātuma paziņojumā, attiecīgi aktualizējot Privātuma paziņojumu SIA “Solepharm” mājaslapā.